Zuivering en ingegraven leidingen

Egouts Structures Toitures Finitions Extérieurs Finitions Intérieurs Fluides Electricité Peintures Abords
building
Vet-, koolwaterstof- en slibafscheiders

Deze oplossingen vermijden dat leidingen verstoppen door vetten of koolwaterstoffen in uw afvalwater. Ze kunnen u dus veel problemen en kosten besparen, mits ze goed werken. Daarom controleert u best op geregelde tijdstippen de staat en dichtheid van de afsluitingen, de leidingen die het toestel binnenkomen en de eventuele toegangen. Kijk meteen ook na of de verluchtingspijp niet verstopt is en reinig indien nodig de filter en eventuele vlotter.

Bezinkputten

Wanneer er geen riolering aanwezig is, zullen bezinkputten fungeren als overloop van de septische put (beerput). Er bestaan twee types: met slibopslag of met twee verdiepingen (de zogenaamde ‘Emscher’). In beide gevallen dient u jaarlijks de staat van de bezinkput en de aansluitingen met de leidingen te (laten) controleren. Ook moet de bezinkput en slibopslagkorf geregeld worden gereinigd. De bezinkput of opslagkorf wordt het best om de één tot drie jaar gereinigd, afhankelijk van de afmetingen en het aantal gebruikers van de put.

Septische putten

Een septische put werd aanvankelijk enkel gebruikt indien er geen directe aansluiting op de openbare riolering was. Nu moeten alle nieuwbouwwoningen er een hebben, weliswaar enkel om het toiletwater op te vangen (en dus geen afvalwater). Omdat de vaste organische stoffen van het toiletwater naar de bodem zinken, vindt het vloeibare deel gemakkelijk zijn weg naar de riolering. Hierdoor is er minder kans op verstopping. Tegelijkertijd worden de vaste stoffen op de bodem ook vloeibaar door de biologische werking van de put, met als resultaat dat deze eveneens naar de riolering lopen. Niet-aangesloten putten zullen gemiddeld om de drie jaar (afhankelijk van het aantal gebruikers) door een reinigingsdienst leeggetrokken moeten worden. Vraag dat deze meteen ook de verluchtingspijp vrijmaakt en de dichtheid van de put controleert.

Individuele zuiveringsstations

Soms ligt een woning te ver om ze op het rioleringsnetwerk aan te sluiten. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de zuivering van uw afvalwater. Hiertoe dient u een IBA of Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater te installeren. Kies voor een oplossing met een alarmsysteem dat een geluid- en/of optisch signaal uitzendt wanneer de compressor of motor defect is. Maximaal om de drie jaar vereisen dergelijke zuiveringsstations een onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant.

Hydraulische toestellen / andere leidingen

Het gebeurt wel vaker dat ondergrondse rioleringsbuizen en buizen beschadigingen oplopen. Vaak blijft dit onopgemerkt omdat de mankementen niet zichtbaar zijn. Toch zijn er manieren om dergelijke problemen tijdig te detecteren. Zo zijn verzakkingen in de grond een belangrijk teken dat er iets verkeerd is. Controleer daarom jaarlijks de staat van de grond rond het rioleringsnetwerk. Voor leidingen die bovengronds liggen, is het opportuun om halfjaarlijks de afzettingen (dode bladeren, slib…) te verwijderen. Dat kan manueel, met een waterstraal of mechanisch. Controleer meteen ook of alle bevestigingen nog in goede staat zijn.

De automatische oppomptoestellen zullen echter de grootste aandacht vragen. Jaarlijks dient u de automatische werking te (laten) controleren, alsook de dichtheid van de aansluitingen en de staat van de installatie/kranen.

  1. Activeer de afsluitkranen om na te gaan of ze nog correct functioneren. Eventueel dient u ze opnieuw af te regelen en/of te smeren.
  2. Inspecteer en reinig eveneens de terugslagkleppen en controleer de positie van de kogel of klep.
  3. Ook de pomp en de aangesloten leidingen moeten worden gereinigd.
  4. Controleer ook het schoepenrad en de lagers.

UHiermee is de jaarlijkse inspectie echter nog niet ten einde. U dient namelijk nog het oliepeil na te kijken en de olie (indien nodig) aan te vullen of te verversen. Verder vereist de binnenkant van het reservoir wellicht een grondige schoonmaakbeurt en is het aangeraden om het elektrische gedeelte visueel te controleren. U inspecteert best om de twee jaar de staat van de volledige installatie. Op dat moment is ook een reiniging met water aangewezen.

Kolken / terugslagkleppen / duikers

Elementen zoals kolken, terugslagkleppen, duikers… dienen jaarlijks gereinigd te worden en op dichtheid gecontroleerd te worden. Maak van de gelegenheid gebruik om de roosters schoon te maken. Bekijk bovendien of de toestellen uit gietijzer niet te veel roest vertonen en smeer de beweegbare onderdelen. Periodiek zal u ook de dichtingen moeten vervangen en nagaan of alles nog naar behoren werkt.

Zinkputten / gedraineerde filterbedsystemen / ondergrondse bevloeiingsnetten

Het ligt voor de hand dat periodiek moet worden nagegaan of al deze systemen nog goed functioneren. Beschikt u over een gedraineerd filterbedsysteem? Dan dient u jaarlijks de grond om te woelen om verzakkingen te vermijden en verdamping te vergemakkelijken. Vergeet niet om een laag stro of bladeren aan te brengen tegen de vrieskou.

Heeft uw woning een ondergronds bevloeiingsnet? Dan controleert u de werking best ter hoogte van de inspectieluiken. Het is uitermate belangrijk dat het netwerk niet verstopt geraakt. Dat kan u vermijden door geregeld het bevloeiingsdebiet te verifiëren.

Inspectieramen en -kaders

Onderwerp inspectieramen en -kaders periodiek aan een visueel onderzoek. Wees grondig en kijk zowel de zijwanden en de bodem als de leidingen die de kamer binnenkomen na, alsook de eventuele toegangswegen (bijvoorbeeld trappen). Om de vijf jaar kan het interessant zijn om de wanden te reinigen. Let wel: de dichting moet om de zes maanden gecontroleerd worden en indien nodig hersteld worden. De metalen onderdelen hebben dan weer om de twee jaar een onderhoud nodig.

Draineerbuizen

Het is aangeraden om de werking van de draineerbuizen jaarlijks te controleren. Dat kan vrij gemakkelijk via de inspectieramen. Bekijk meteen of er eventueel water op het terrein blijft staan. Een belangrijk aandachtspunt zijn de aanplantingen. Bevinden deze zich dichter dan drie meter van de draineerbuis, dan is de kans reëel dat ze de werking zullen belemmeren of de buis beschadigen. Spuit indien nodig ook even de draineerbuis en de inspectieramen proper met een waterstraal.

Oppompinstallaties voor rioolwater

Oppompinstallaties voor rioolwater vereisen regelmatig onderhoud door de installateur of andere bevoegde technici. Bij individuele woningen dient dit jaarlijks te gebeuren, bij collectieve gebouwen is een halfjaarlijkse interventie aangewezen. Een servicecontract afsluiten met uw aannemer is dus zeker geen overbodige luxe!

Zuivering en ingegraven leidingen

Ook wat niet (volledig) zichtbaar is, moet regelmatig gecontroleerd worden. En dat geldt zeker voor de systemen voor de behandeling van uw afvalwater. Dit onderdeel is uitgebreider dan u op het eerste gezicht zou denken. De term slaat immers op vet-, koolwaterstof- en slibafscheiders, bezinkputten, septische putten en individuele zuiveringsstations. Ook de onderdelen van ingegraven leidingen zijn vatbaar voor slijtage en defecten. In de eerste plaats denken we aan de rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en andere leidingen. Er zijn echter nog tal van andere elementen die u best regelmatig aan een inspectie onderwerpt. Een belangrijke groep zijn de kolken, terugslagkleppen, duikers…. Maar ook de zinkputten, gedraineerde filterbedsystemen en ondergrondse bevloeiingsnetten vragen aandacht. Verder zijn er nog de inspectieramen en -kamers en draineerbuizen. Vergeet ook de terugstroombeveiligingstoestellen, terugslagkleppen en spuikranen niet. Last but not least vereisen oppompinstallaties voor rioolwater eveneens een regelmatig onderhoud.

Structuren

Een woning is de optelsom van verschillende structuurelementen. En dat zijn er wel wat: wanden, balken, kolommen, dakconstructies, trappen, balkons, schoorstenen… Hoewel deze elementen erg solide en duurzaam lijken, ontsnappen ze niet aan de tand des tijds. Met een tijdige inspectie (en herstelling) kan u dure ingrepen vermijden en ook de veiligheid van de bewoners waarborgen. Niemand wil immers wonen in een huis waarvan de structuur niet tiptop in orde is.

Structuurelementen bestaan in verschillende materialen. In woningen speelde traditioneel metselwerk lange tijd de hoofdrol. Vandaag is houtbouw aan een opmars bezig en eisen ook beton, metaal en glas hun plaats als structuurelement op. Wat u ook kiest: hou er rekening mee dat elk materiaal zijn achilleshiel heeft. Daarom is het uitermate belangrijk om elk structuurelement grondig te controleren en indien nodig te repareren.

Daken

De uitdrukking ‘een dak boven het hoofd hebben’ is veelzeggend. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Dit onderdeel van een huis heeft immers een erg belangrijke functie: zowel de inwoners als de andere bouwelementen beschermen tegen weersinvloeden en vervuiling. Het kleinste mankement kan dus grote gevolgen hebben. Daarom zijn een regelmatige inspectie en onderhoud geen overbodige luxe. Wellicht is het best om deze taken aan een specialist toe te vertrouwen. Enerzijds om veiligheidsredenen, anderzijds omdat het nazicht en de eventuele herstellingen enige expertise vereisen.

Er zijn immers nogal wat elementen die onder de loep genomen moeten worden. Vooral de dakvloerelementen, de wateropvang en -afvoer en dakbedekking/afdichtingen vragen deskundige aandacht. Ook de aansluitingsdetails en afwerkingen mogen niet vergeten worden. Dakdoorbrekingen zoals ramen, lichtkoepels of rook- en warmteafvoersystemen vormen de achilleshiel van elk dak. Zorg dus dat ze altijd in optimale staat verkeren. Ten slotte mogen ook de uitrustingen, beschermingen en toebehoren niet uit het oog verloren worden. Zeker nu zonnecollectoren eerder regel dan uitzondering geworden zijn.

Sluitingen en buitenafwerkingen

Aan de buitenkant van elke woning bevinden zich tal van afwerkingselementen. Deze hebben vaak zowel een esthetische als een functionele rol. We denken in de eerste plaats aan alle schrijnwerk, maar ook de buitenbeglazing en de vulelementen vallen onder deze categorie. Erg prominente vormen van buitenafwerkingen zijn de gevelbekleding of de gevelbepleistering. Dichtingsvoegen zijn dat misschien minder, maar niettemin spelen ze een belangrijke rol in het uitzicht en de functionaliteit van uw woning. Verder zijn er nog de buitentrappen, balkons, borstweringen en leuningen. Last but not least zijn er de specifieke gevelsystemen en -uitrustingen/gondels die weinig esthetische waarde hebben, maar des te belangrijker zijn om een veilig onderhoud en reiniging van de andere bouwelementen te garanderen.

Wie zijn sluitingen en buitenafwerkingen goed onderhoudt, zal twee keer winnen. U verlengt de levensduur van al deze elementen, wat op termijn een groot verschil zal maken in de portemonnee. Daarenboven oogt uw woning altijd perfect, wat een positief effect heeft op de waarde van het pand. Kortom, geen enkel excuus is goed genoeg om de buitenkant van uw huis aan zijn lot over te laten. Wilt u weten welke controles en werken er nodig zijn? Klik dan op de buitenafwerkingen die op uw woning van toepassing zijn.

Sluitingen en binnenafwerkingen

Het interieur van een woning is de reflectie van de persoonlijkheid van de bewoners. In die zin vertellen de inrichting en de manier waarop uw interieur wordt onderhouden niet alleen wat meer over wie u bent, maar het zorgt ook voor mentale rust. Bovendien gaan de afwerkingen en materialen eens zo lang mee als u ze regelmatig reinigt en repareert. Kortom, zowel uw gemoedstoestand als uw portemonnee winnen bij een interieur dat tiptop in orde wordt gehouden.

Het is niet eens zo moeilijk om uw binnenafwerking optimaal te onderhouden. Meestal volstaat een periodieke reiniging van de binnenwanden en binnenbepleistering, de vloerbedekking en de (verlaagde) plafonds. Het is weliswaar erg belangrijk dat daarbij de juiste technieken en producten worden toegepast.

Voor wat betreft het schrijnwerk en de binnentrappen, de leuningen en de verhoogde vloeren ligt het accent niet zozeer op schoonmaken, maar op onderhoud dat ervoor zorgt dat ze functioneel en veilig blijven.

Technieken voor fluïda

Een woning bevat tal van ‘technieken’ die professionelen als ‘HVAC’ aanduiden. Deze term staat voor ‘heating, ventilation and airconditioning’. Verwarming, ventilatie en airco dus. Daarnaast zijn er nog andere technische installaties, zoals de luchtbehandelingsgroepen en de systemen voor waterverdeling en -afvoer. Ten slotte is er nog de vreemde eend in de bijt die desalniettemin een enorm belangrijke taak heeft: de oplossingen voor brandbescherming.

Al deze technieken zorgen letterlijk voor comfort in uw woning. Vaak staan we daar niet bij stil, tot één van de systemen het laat afweten. Meestal gebeurt dat wanneer we ze het meest nodig hebben. Een verwarmingsinstallatie begeeft het quasi altijd in hartje winter, terwijl de airco op een snikhete dag kuren krijgt. Gelukkig bestaat er een manier om dergelijke onaangename verrassingen grotendeels te vermijden: proactief onderhoud. Het mooie is dat deze aanpak zich nog in andere voordelen vertaalt. Een goed functionerende verwarmingsinstallatie zal bijvoorbeeld ook een positieve impact op uw energiefactuur hebben. De interventies voor reparaties zullen drastisch verminderen en tegelijkertijd zal de levensduur van uw toestellen toenemen. Bovendien vermijdt u schade door lekken of (in het ergste geval) brandhaarden.

Technieken voor elektriciteit

We lijken niet meer te beseffen hoe sterk elektriciteit met ons leven vervlochten is, tot er een stroompanne optreedt… Dan hebben we het gevoel dat we terug naar de middeleeuwen gekatapulteerd worden. Een uur met kaarsjes is nog wel gezellig, maar al snel missen we het comfort en de luxe. Het belang van elektriciteit neemt zelfs halsoverkop toe. Zonder stroom is er geen internet, koffie of warm eten. Ook alle domotica en beveiligingsfuncties vallen weg. En we kunnen onze wagen of fiets niet meer opladen. Kortom: zonder elektriciteit zijn we hopeloos verloren.

We evolueren langzamerhand naar een maatschappij waarin we zelf stroom produceren, opslaan en uitwisselen met onze buren. Op het vlak van onderhoud zal dit de zaken enigszins bemoeilijken, maar dat zijn zorgen voor later. Vandaag zijn we voor de elektriciteitsbevoorrading nog steeds grotendeels afhankelijk van derden. Zij waarborgen de continuïteit, waardoor u niet wakker hoeft te liggen van eventuele inspecties of ingrepen. Toch gaat u niet helemaal vrijuit: particulieren worden geacht zelf enig onderhoud aan de elektrische systemen uit te voeren. Deze acties kaderen vooral in het behoud van een optimale veiligheid. Niettemin spelen ze ook een rol in het behoud van een vlotte elektriciteitstoevoer.

Het ligt voor de hand dat hoogspanningsdistributie- en transformatieposten maatregelen vragen om de veiligheid en de werking van de installaties te waarborgen. Particuliere woningen hebben echter voornamelijk te maken met laagspanningsinstallaties (inclusief de elektrische leidingen en noodelektrogeengroepen). Daarnaast zijn er nog de zeer-lage-spanningsinstallaties die ook wel enig onderhoud vereisen. In eerste instantie denken we aan alarmsystemen ter beveiliging tegen diefstal. Maar ook de branddetectie- en alarmsystemen, alsook de parlo- en videofoons en diverse elektrische elementen zullen periodiek gecontroleerd moeten worden.

(Nood)verlichting is een categorie apart binnen de technieken voor elektriciteit. Hoe u deze oplossingen in optimale conditie houdt, leest u hier. Liften dienen dan weer periodiek door een expert onderhouden te worden. Wat dit allemaal inhoudt, leest u hier. Zorg ten slotte dat de elektrische verwarmingssystemen (convectoren, warmtepompen…) niet aan uw inspecterende oog ontsnappen.

Schilderwerken

Een likje verf kan wonderen doen voor de uitstraling van uw woning en dit zonder dat het stukken van mensen moet kosten. U kan deze werken immers relatief gemakkelijk zelf uitvoeren. De enige keerzijde van de medaille is dat het positieve effect van schilderwerken beperkt is in de tijd. Zeker in omgevingen die intensief gebruikt worden of blootgesteld zijn aan sterk vervuilende factoren. Daarom zal u periodiek de geverfde oppervlakken moeten reinigen, behandelen en herwerken. Welke acties u wanneer moet ondernemen, is sterk afhankelijk van de locatie.

Toegangen

Rondom (en aan) uw woning zijn er nog verschillende zaken waaraan u best aandacht schenkt. Vaak betreft het elementen die uw huis extra cachet geven. Als die niet in optimale staat verkeren, is de kans groot dat ze het omgekeerde effect creëren. Kapotte en vuile buitenvloerbedekkingen bezorgen uw woning al snel een troosteloze uitstraling. Hetzelfde geldt voor uithangborden, kabels of bloembakhouders die hun beste tijd gehad hebben. Ook aftands buitenmeubilair en onverzorgde waterpartijen zullen de uitstraling van uw woning sterk bezoedelen. Vergeet trouwens niet om de huisvuilafvoerinrichtingen, de huisvuil- en vuilnisbakkenverzamelruimte en kelders/parkings periodiek onder handen te nemen. Dit is vooral belangrijk om hygiënische redenen.

Gelukkig is het onderhoud van al deze zaken niet zo moeilijk of tijdsintensief. Wilt u weten hoe u alles in perfecte staat houdt? Klik dan op de elementen die voor uw woning van toepassing zijn.