Technieken voor elektriciteit

Egouts Structures Toitures Finitions Extérieurs Finitions Intérieurs Fluides Electricité Peintures Abords
building
Hoogspanningsdistributie- en transformatieposten

De wetgever verplicht een jaarlijkse inspectie van hoog- en middelspanningsinstallaties door een erkende expert. Uitzonderingen op deze regel zijn de installaties van ontladingslampen (categorie B) en de ontstekingsinrichtingen van stookoliebranders. Belangrijk: elke merkelijke wijziging of vergroting van de installatie vereist eveneens een dergelijke controle.

Deze professionele technicus zal de algemene staat van de installatie nagaan. Hij/zij zal zich hierbij vooral laten gidsen door fenomenen als opwarming en abnormale geluiden. Ook zullen de toestellen met een beveiligingsfunctie nagekeken (en indien nodig opnieuw afgesteld) worden. Hetzelfde geldt voor de controle- en bedieningstoestellen. Daarnaast zal de expert de aansluitingen van de elektriciteitsproducerende installaties inspecteren. We spreken hier over warmtekrachtkoppeling, zonneboilers en zonnepanelen. Natuurlijk dient u deze oplossingen ook zelf te onderhouden. Klik hier voor meer informatie hierover.

Laagspanningsinstallaties

Elke laagspanningsinstallatie in huishoudelijke kring moet om de 25 jaar door een erkend organisme of een afgevaardigde van de distributeur gecontroleerd worden. Uitzonderingen op deze regel vormen de luchtlijnen en de ondergrondse leidingen van openbare elektriciteitsverdeelnetten. De focus van deze inspectie ligt op het nazicht van de bescherming tegen (on)rechtstreekse aanrakingen en overstroom. Tevens worden het isolatieniveau en de aansluitingen onder de loep genomen. Ook wordt de aardingsweerstand gemeten.

Verder is de eigenaar, de beheerder of de huurder van een woning verplicht om elektrische installaties te (laten) onderhouden en alle nodige maatregelen te nemen opdat de voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) altijd nageleefd kunnen worden. Deze verplichting slaat op een jaarlijks nazicht van de staat en de bevestiging van de leidingen en de laag/hoogspanningsverdeeldozen. Tevens is een visuele en auditieve inspectie van de onderdelen vereist, dit om eventuele opwarming of abnormale geluiden te detecteren. Daarnaast dient u de veiligheidsvoorzieningen te (laten) beproeven en de aarding op haar goede werking te testen. Om de drie jaar kan u de systemen eventueel van een nieuw laagje verf voorzien.

Vergeet niet om de noodelektrogeengroepen regelmatig op hun goede werking te controleren. Jaarlijks kijkt u best ook het ventilatiesysteem na. Logischerwijze reinigt u meteen de verluchtingsroosters en controleert u het smeermiddel- en brandstofniveau. Last but not least: om de drie maanden dient u manuele en automatische startproeven te doen!

Zeer-lage-spanningsinstallaties

Wie ongewenst bezoek in zijn of haar woning wil vermijden, investeert best in een alarmsysteem (ter beveiliging tegen diefstal). Dergelijke oplossingen hebben hun nut al vele keren bewezen. Toch kan u na de installatie ervan niet op uw lauweren gaan rusten. Alarmsystemen hebben immers enkel nut als ze feilloos functioneren. En daar durft het schoentje wel eens te knellen. Een gewaarschuwd man is er twee waard! Controleer om de drie maanden uw alarmsysteem, de laders en de opslagbatterijen. Natuurlijk vervangt u die laatste indien nodig. Ook het nazicht van de bescherming en de staat van de voeding is geen overbodige luxe. Daarbovenop is een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een expert zeker aangeraden.

Ook huishoudelijke branddetectie- en alarmsystemen dienen altijd tiptop in orde te zijn. Daarom volgt u best minutieus de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Sowieso zal u de toestellen geregeld moeten afstoffen en hun werking controleren. De batterijen tijdig vervangen is ook belangrijk! Automatische branddetectie-installaties vereisen enkele specifieke acties. Activeer om de drie maanden minstens één willekeurige detector of manuele branddrukknop. Op die manier kan u testen of de controle- en signalisatie-uitrusting nog correct functioneert. Zet tegelijkertijd ook eens het alarm aan en schakel de andere hulp- of signalisatiemiddelen in. Jaarlijks is een visuele controle van alle uitrustingen en kabelaansluitingen vereist. Deze moeten veilig, intact en op een geschikte wijze beschermd zijn. Hebt u wijzigingen aan uw woning doorgevoerd? Controleer dan of deze een invloed hebben op de inplanting van de branddrukknoppen, de detectoren of de diffusors. Hou er rekening mee dat er altijd in alle richtingen een vrije ruimte van een halve meter moet zijn! Schakel een gespecialiseerde firma in om na te gaan of de staat van de installatie nog aan de normen voldoet en of de elektrische kringen van de centrales nog goed functioneren. Deze expert zal ook zorgen voor het nazicht, de individuele beproeving en de fysische test van alle detectoren, drukknoppen, akoestische of optische signalisatietoestellen, alsook de telefoonmelder en zijn configuratie. Al deze controles zouden eigenlijk elk jaar uitgevoerd moeten worden.

Parlo- en videofoons vragen weinig onderhoud. Controleer jaarlijks of ze nog goed functioneren en stof regelmatig het toetsenbord af. Bij andere elektrische elementen is het belangrijk om jaarlijks de opslagbatterijen te inspecteren en te onderhouden. Controleer tegelijkertijd de werking (trage en snelle lading) van de gelijkrichters en de ladingen. Ook een nazicht van de werking en de afstelling van de controle- en regelkringen is aangeraden. Verder neemt u de alarmkringen best halfjaarlijks onder de loep.

(Nood)verlichting

Het ligt voor de hand dat u verlichtingsarmaturen af en toe eens poetst. We raden aan om na te gaan wat de verwachte levensduur van de lampen is. Bij strategische verlichting en noodverlichting vervangt u de lampen immers beter proactief, dus vooraleer ze defect dreigen te geraken.

Noodverlichting vereist enkele specifieke onderhoudsmaatregelen. Jaarlijks dienen de autonome verlichtingseenheden een visuele inspectie te ondergaan. Test meteen of de afstandsbedieningen nog goed functioneren. Controleer of de noodverlichting wel degelijk aanslaat op het moment dat de normale verlichting onderbroken wordt. Reinig de verbindingen en span ze terug goed aan. Merkt u dat een opslagbatterij niet meer goed werkt? Vervang ze dan meteen!

Periodiek liftonderhoud

Hoe vaak een lift onderhouden moet worden, is afhankelijk van de omstandigheden. Deze zijn natuurlijk overal verschillend. Daarom verplicht de wetgever om de tien jaar een risicoanalyse. Deze moet gebeuren door een externe technische controledienst die daarin gespecialiseerd is. Op basis van de resultaten wordt de frequentie van het onderhoud bepaald, dat trouwens verplicht door een gespecialiseerde firma uitgevoerd dient te worden.

De expert zal heel wat zaken controleren. In de eerste plaats zal hij/zij nagaan of de verschillende componenten aanwezig zijn en naar behoren functioneren:

 • de nood-, de kooi- en de schachtverlichting
 • de verlichting van de machinekamer en de schijvenruimte
 • de hoofdschakelaar en de noodschakelaars
 • de loop- en snelheidsbegrenzers
 • de vanginrichting
 • de inrichting tegen ongecontroleerde opwaartse bewegingen
 • de overbelastingbeveiliging

Daarnaast zal de technicus de aanwezigheid en de algemene staat van heel wat componenten controleren:

 • de toegangen en de toegangsmiddelen
 • de onderdelen van de elektrische installatie (kabels, zekeringen, stopcontacten…)
 • de geleidingen, het geraamte en de andere onderdelen (verbindingen en verankeringen)
 • de rem en de rembekleding
 • de verluchting van de machinekamer, de schacht en de kooi
 • de bedieningsinrichtingen in de kooi
 • het stootbord onder de kooidrempel

De expert zal ook nagaan of er zich geen vreemde voorwerpen in de installatie bevinden en een technische inspectie van de schacht en kooi uitvoeren. Hierbij controleert hij/zij:

 • de aard en het type van de schachtwanden
 • de kooi en de kooibekleding (met controle van de afmetingen)
 • de beugel en de ophanging van de kooi en het tegengewicht
 • de geleisloffen en/of -rollen van de kooi en van het tegengewicht
 • het aantal, de eindverbinding, de spanning, de staat en de oprolverhouding van de kabels, de schroefvijzels en de kettingen
 • de elektrische zweefkabels onder de kooi
 • de bordes-, kooi- en schachtdeuren
 • de vergrendelingen en de deurcontacten
 • het noodluik
 • de veiligheidsschakelaars in de schachtput (stopschakelaar en snelheidsbegrenzer)
 • de inspectiebesturingsinrichting op het kooidak
 • de noodcommunicatie in de kooi, de schachtput en het kooidak
 • de afmetingen, oprolverhoudingen en bevestigingen van de leiwielen en de schijven
 • de algemene staat, stabiliteit, bedieningen… van het kooidak
 • de schachtput (toegang, veiligheidsruimte, algemene staat, werking van de buffers, vreemde voorwerpen…)
 • de speling tussen de kooi en het tegengewicht/de kooiwanden
 • de afscherming van het tegengewicht

Bij liftmachines is een jaarlijks nazicht van de dichtheid van de liftschachtput noodzakelijk. Daarnaast laat u best de waterdichtheid en de ventilatie van de machinekamer, alsook de werking van de veiligheidsverlichting controleren.

Elektrische verwarmingssystemen

Verwarmt u uw woning met elektrische convectoren? Dan controleert u best één keer per jaar de kabels en de bevestigingen. Belangrijk is dat u van de gelegenheid gebruikmaakt om alle stof te verwijderen. Gebruik hiervoor een stofzuiger of een zachte, droge doek. Let op: schakel het toestel uit vooraleer u met deze onderhoudswerken begint. Elektrische schokken wil u immers liever vermijden!

Verwarmt u met warmtepompen? Klik hier om te weten hoe u deze systemen in optimale conditie houdt.

Zuivering en ingegraven leidingen

Ook wat niet (volledig) zichtbaar is, moet regelmatig gecontroleerd worden. En dat geldt zeker voor de systemen voor de behandeling van uw afvalwater. Dit onderdeel is uitgebreider dan u op het eerste gezicht zou denken. De term slaat immers op vet-, koolwaterstof- en slibafscheiders, bezinkputten, septische putten en individuele zuiveringsstations. Ook de onderdelen van ingegraven leidingen zijn vatbaar voor slijtage en defecten. In de eerste plaats denken we aan de rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en andere leidingen. Er zijn echter nog tal van andere elementen die u best regelmatig aan een inspectie onderwerpt. Een belangrijke groep zijn de kolken, terugslagkleppen, duikers…. Maar ook de zinkputten, gedraineerde filterbedsystemen en ondergrondse bevloeiingsnetten vragen aandacht. Verder zijn er nog de inspectieramen en -kamers en draineerbuizen. Vergeet ook de terugstroombeveiligingstoestellen, terugslagkleppen en spuikranen niet. Last but not least vereisen oppompinstallaties voor rioolwater eveneens een regelmatig onderhoud.

Structuren

Een woning is de optelsom van verschillende structuurelementen. En dat zijn er wel wat: wanden, balken, kolommen, dakconstructies, trappen, balkons, schoorstenen… Hoewel deze elementen erg solide en duurzaam lijken, ontsnappen ze niet aan de tand des tijds. Met een tijdige inspectie (en herstelling) kan u dure ingrepen vermijden en ook de veiligheid van de bewoners waarborgen. Niemand wil immers wonen in een huis waarvan de structuur niet tiptop in orde is.

Structuurelementen bestaan in verschillende materialen. In woningen speelde traditioneel metselwerk lange tijd de hoofdrol. Vandaag is houtbouw aan een opmars bezig en eisen ook beton, metaal en glas hun plaats als structuurelement op. Wat u ook kiest: hou er rekening mee dat elk materiaal zijn achilleshiel heeft. Daarom is het uitermate belangrijk om elk structuurelement grondig te controleren en indien nodig te repareren.

Daken

De uitdrukking ‘een dak boven het hoofd hebben’ is veelzeggend. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Dit onderdeel van een huis heeft immers een erg belangrijke functie: zowel de inwoners als de andere bouwelementen beschermen tegen weersinvloeden en vervuiling. Het kleinste mankement kan dus grote gevolgen hebben. Daarom zijn een regelmatige inspectie en onderhoud geen overbodige luxe. Wellicht is het best om deze taken aan een specialist toe te vertrouwen. Enerzijds om veiligheidsredenen, anderzijds omdat het nazicht en de eventuele herstellingen enige expertise vereisen.

Er zijn immers nogal wat elementen die onder de loep genomen moeten worden. Vooral de dakvloerelementen, de wateropvang en -afvoer en dakbedekking/afdichtingen vragen deskundige aandacht. Ook de aansluitingsdetails en afwerkingen mogen niet vergeten worden. Dakdoorbrekingen zoals ramen, lichtkoepels of rook- en warmteafvoersystemen vormen de achilleshiel van elk dak. Zorg dus dat ze altijd in optimale staat verkeren. Ten slotte mogen ook de uitrustingen, beschermingen en toebehoren niet uit het oog verloren worden. Zeker nu zonnecollectoren eerder regel dan uitzondering geworden zijn.

Sluitingen en buitenafwerkingen

Aan de buitenkant van elke woning bevinden zich tal van afwerkingselementen. Deze hebben vaak zowel een esthetische als een functionele rol. We denken in de eerste plaats aan alle schrijnwerk, maar ook de buitenbeglazing en de vulelementen vallen onder deze categorie. Erg prominente vormen van buitenafwerkingen zijn de gevelbekleding of de gevelbepleistering. Dichtingsvoegen zijn dat misschien minder, maar niettemin spelen ze een belangrijke rol in het uitzicht en de functionaliteit van uw woning. Verder zijn er nog de buitentrappen, balkons, borstweringen en leuningen. Last but not least zijn er de specifieke gevelsystemen en -uitrustingen/gondels die weinig esthetische waarde hebben, maar des te belangrijker zijn om een veilig onderhoud en reiniging van de andere bouwelementen te garanderen.

Wie zijn sluitingen en buitenafwerkingen goed onderhoudt, zal twee keer winnen. U verlengt de levensduur van al deze elementen, wat op termijn een groot verschil zal maken in de portemonnee. Daarenboven oogt uw woning altijd perfect, wat een positief effect heeft op de waarde van het pand. Kortom, geen enkel excuus is goed genoeg om de buitenkant van uw huis aan zijn lot over te laten. Wilt u weten welke controles en werken er nodig zijn? Klik dan op de buitenafwerkingen die op uw woning van toepassing zijn.

Sluitingen en binnenafwerkingen

Het interieur van een woning is de reflectie van de persoonlijkheid van de bewoners. In die zin vertellen de inrichting en de manier waarop uw interieur wordt onderhouden niet alleen wat meer over wie u bent, maar het zorgt ook voor mentale rust. Bovendien gaan de afwerkingen en materialen eens zo lang mee als u ze regelmatig reinigt en repareert. Kortom, zowel uw gemoedstoestand als uw portemonnee winnen bij een interieur dat tiptop in orde wordt gehouden.

Het is niet eens zo moeilijk om uw binnenafwerking optimaal te onderhouden. Meestal volstaat een periodieke reiniging van de binnenwanden en binnenbepleistering, de vloerbedekking en de (verlaagde) plafonds. Het is weliswaar erg belangrijk dat daarbij de juiste technieken en producten worden toegepast.

Voor wat betreft het schrijnwerk en de binnentrappen, de leuningen en de verhoogde vloeren ligt het accent niet zozeer op schoonmaken, maar op onderhoud dat ervoor zorgt dat ze functioneel en veilig blijven.

Technieken voor fluïda

Een woning bevat tal van ‘technieken’ die professionelen als ‘HVAC’ aanduiden. Deze term staat voor ‘heating, ventilation and airconditioning’. Verwarming, ventilatie en airco dus. Daarnaast zijn er nog andere technische installaties, zoals de luchtbehandelingsgroepen en de systemen voor waterverdeling en -afvoer. Ten slotte is er nog de vreemde eend in de bijt die desalniettemin een enorm belangrijke taak heeft: de oplossingen voor brandbescherming.

Al deze technieken zorgen letterlijk voor comfort in uw woning. Vaak staan we daar niet bij stil, tot één van de systemen het laat afweten. Meestal gebeurt dat wanneer we ze het meest nodig hebben. Een verwarmingsinstallatie begeeft het quasi altijd in hartje winter, terwijl de airco op een snikhete dag kuren krijgt. Gelukkig bestaat er een manier om dergelijke onaangename verrassingen grotendeels te vermijden: proactief onderhoud. Het mooie is dat deze aanpak zich nog in andere voordelen vertaalt. Een goed functionerende verwarmingsinstallatie zal bijvoorbeeld ook een positieve impact op uw energiefactuur hebben. De interventies voor reparaties zullen drastisch verminderen en tegelijkertijd zal de levensduur van uw toestellen toenemen. Bovendien vermijdt u schade door lekken of (in het ergste geval) brandhaarden.

Technieken voor elektriciteit

We lijken niet meer te beseffen hoe sterk elektriciteit met ons leven vervlochten is, tot er een stroompanne optreedt… Dan hebben we het gevoel dat we terug naar de middeleeuwen gekatapulteerd worden. Een uur met kaarsjes is nog wel gezellig, maar al snel missen we het comfort en de luxe. Het belang van elektriciteit neemt zelfs halsoverkop toe. Zonder stroom is er geen internet, koffie of warm eten. Ook alle domotica en beveiligingsfuncties vallen weg. En we kunnen onze wagen of fiets niet meer opladen. Kortom: zonder elektriciteit zijn we hopeloos verloren.

We evolueren langzamerhand naar een maatschappij waarin we zelf stroom produceren, opslaan en uitwisselen met onze buren. Op het vlak van onderhoud zal dit de zaken enigszins bemoeilijken, maar dat zijn zorgen voor later. Vandaag zijn we voor de elektriciteitsbevoorrading nog steeds grotendeels afhankelijk van derden. Zij waarborgen de continuïteit, waardoor u niet wakker hoeft te liggen van eventuele inspecties of ingrepen. Toch gaat u niet helemaal vrijuit: particulieren worden geacht zelf enig onderhoud aan de elektrische systemen uit te voeren. Deze acties kaderen vooral in het behoud van een optimale veiligheid. Niettemin spelen ze ook een rol in het behoud van een vlotte elektriciteitstoevoer.

Het ligt voor de hand dat hoogspanningsdistributie- en transformatieposten maatregelen vragen om de veiligheid en de werking van de installaties te waarborgen. Particuliere woningen hebben echter voornamelijk te maken met laagspanningsinstallaties (inclusief de elektrische leidingen en noodelektrogeengroepen). Daarnaast zijn er nog de zeer-lage-spanningsinstallaties die ook wel enig onderhoud vereisen. In eerste instantie denken we aan alarmsystemen ter beveiliging tegen diefstal. Maar ook de branddetectie- en alarmsystemen, alsook de parlo- en videofoons en diverse elektrische elementen zullen periodiek gecontroleerd moeten worden.

(Nood)verlichting is een categorie apart binnen de technieken voor elektriciteit. Hoe u deze oplossingen in optimale conditie houdt, leest u hier. Liften dienen dan weer periodiek door een expert onderhouden te worden. Wat dit allemaal inhoudt, leest u hier. Zorg ten slotte dat de elektrische verwarmingssystemen (convectoren, warmtepompen…) niet aan uw inspecterende oog ontsnappen.

Schilderwerken

Een likje verf kan wonderen doen voor de uitstraling van uw woning en dit zonder dat het stukken van mensen moet kosten. U kan deze werken immers relatief gemakkelijk zelf uitvoeren. De enige keerzijde van de medaille is dat het positieve effect van schilderwerken beperkt is in de tijd. Zeker in omgevingen die intensief gebruikt worden of blootgesteld zijn aan sterk vervuilende factoren. Daarom zal u periodiek de geverfde oppervlakken moeten reinigen, behandelen en herwerken. Welke acties u wanneer moet ondernemen, is sterk afhankelijk van de locatie.

Toegangen

Rondom (en aan) uw woning zijn er nog verschillende zaken waaraan u best aandacht schenkt. Vaak betreft het elementen die uw huis extra cachet geven. Als die niet in optimale staat verkeren, is de kans groot dat ze het omgekeerde effect creëren. Kapotte en vuile buitenvloerbedekkingen bezorgen uw woning al snel een troosteloze uitstraling. Hetzelfde geldt voor uithangborden, kabels of bloembakhouders die hun beste tijd gehad hebben. Ook aftands buitenmeubilair en onverzorgde waterpartijen zullen de uitstraling van uw woning sterk bezoedelen. Vergeet trouwens niet om de huisvuilafvoerinrichtingen, de huisvuil- en vuilnisbakkenverzamelruimte en kelders/parkings periodiek onder handen te nemen. Dit is vooral belangrijk om hygiënische redenen.

Gelukkig is het onderhoud van al deze zaken niet zo moeilijk of tijdsintensief. Wilt u weten hoe u alles in perfecte staat houdt? Klik dan op de elementen die voor uw woning van toepassing zijn.

Raadpleeg het